Õppenõukogu

Õppenõukogu tegevus 2023/2024. õa

 

september 2023 HEV- õpilaste tugimeetmete rakendamine. Kooli ja õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.

november 2023 I trimestri õpitulemused. Tugimeetmete rakendamine. Kooli õppekava läbivaatamine ja arvamuse andmine

veebruar 2024 II trimestri õpitulemused. I trimestri täiendavast õppetööst; eelmise õppenõukogu otsuste täitmine. 

juuni 2024 III trimestri õppetulemused. 2023/2024. õa tulemused, järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine, õpilaste tunnustamine. 

juuni 2024 9. klassi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine Täiendava õppetöö tulemused. 

august 2024 Õppeaasta lõpetamine. Kooli üldtööplaani kinnitamine. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine. Õpetajate esindaja valimine hoolekogusse direktor

Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 03.11.2023.