Õppenõukogu

Õppenõukogu tegevus 2021/2022. õa

 

september 2021 HEV- õpilaste tugimeetmete rakendamine. Kooli ja õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.

november 2021 I trimestri õpitulemused. Tugimeetmete rakendamine. Kooli õppekava läbivaatamine ja arvamuse andmine

veebruar 2022 II trimestri õpitulemused. I trimestri täiendavast õppetööst; eelmise õppenõukogu otsuste täitmine. 

juuni 2022 III trimestri õppetulemused. 2019/2020. õa tulemused, järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine, õpilaste tunnustamine. 

juuni 2020 9. klassi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine Täiendava õppetöö tulemused. 

august 2022 Õppeaasta lõpetamine. Kooli üldtööplaani kinnitamine. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine. Õpetajate esindaja valimine hoolekogusse direktor

Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 10.01.2022.