KIVA

 

Meie koolis rakendatakse alates 2016 a KiVa programmi.

 

Mis on KiVa? 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 Programm:

-aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

-sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

-on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

-haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

-ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Mis on kiusamine?

Kiusamine on korduv ja tahtlik teisele kahju tekitamine, kus kiusataval on end keeruline kaitsta.

 Selleks:

-viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

-uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

-levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

-tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga;

-kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut  http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematelelink opens on new page).

KiVa juhtumite lahendamise kord:

 • Kui on tekkinud kiusamisjuhtumi kahtlus, teavitatakse sellest Kiva-tiimi liiget, kes täidab eeluuringu ankeedi.
 • KiVa-tiim tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mis ei kuulu KiVa-tiimile, lahendab klassijuhataja või sotsiaalpedagoog.
 • Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud vahenditega. Toimuvad vestlused kiusatava(te)ga, kiusaja(te)ga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus kiusatava(te)ga, järelvestlus kiusaja(te)ga.
 • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks. Järelvestlusel kontrollitakse kas osapooled on kokkuleppeid pidanud ja kiusamine lõppenud.
 • Kiusamisjuhtumi lahendamise samud:
  1. samm – üks-ühele vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks;
  2. samm – vestlus õpilase ja tema vanema(te) või seadusliku esindajaga;
  3. samm – ümarlaud õpilase ja tema vanema(te)ga õppealajuhataja või direktori juures;
  4. samm – politsei kaasamine.
 • Järgmist sammu rakendatakse juhul, kui eelmine samm pole olnud juhtumi lahendamisel tõhus ja kiusamine jätkub.
 • Kõik vestlused dokumenteeritakse ning olukorrast informeeritakse lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat.

 Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

Koordinaator: sotsiaalpedagoog Liis Leilop liis.leilop@maarja.edu.ee

direktor Kristiina Raja

HEV-koordinaator Kirsti Kadaja-Prodanets

Madli Jürgenson

Annika Raudoja

Ariana Rooba

  

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

 

 

Avaldatud 26.02.2021. Viimati muudetud 03.05.2023.