Põhiväärtused, missioon, visioon, sümboolika

Kooli visioon

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on kaasaegne omanäoline pikaajaliste traditsioonidega kodukool, kus on turvaline õppida ja ennast arendada, koguda teadmisi ja oskusi toimetulemiseks iseseisvas elus.

 

Kooli missioon

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on õpilaskodu omav mitmekülgselt arendavat ja turvalist õpikeskkonda pakkuv kool, kus arvestatakse iga õpilase individuaalsust. Johannes Voldemar Veski nimelise koolina väärtustame eesti ja teiste rahvuste emakeelt ja kultuuri.

 

Kooli väärtused

Turvalisus: üksteisesse hoolivalt ja lugupidavalt suhtumine.

Koostöö: tegutsemine ühise eesmärgi nimel, oma arvamuse julge väljaütlemine, tolerantsus erinevate arvamuste suhtes.

Traditsioonid: oma kooli tunde süvendamine, kooli traditsioonide hoidmine ja eetiliste väärtuste kujundamine.

Areng: õpilaste mitmekülgse (vaimse, füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse) tasakaalustatud arengu toetamine. 

Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 10.01.2022.